Kwartierstaat van Klaas-Willem de Jong

De genealogie in onderstaande PDF-file zal binnen afzienbare tijd vernieuwd en aangevuld worden. De kwartier staat begint met mijn grootouders. Mijn voorouders zijn voor een belangrijk deel afkomstig uit Noord-Oost Friesland. De meesten hebben in een straal van 10 à 15 km rond Dokkum gewoond. Rond Dokkum: slechts een enkeling is afkomstig uit de stad. De familie van mijn grootmoeder aan moeders zijde wortelt in Groningen. Haar familienaam, Bolhuis, is terug te voeren op Abel Eppens (1534-1590), een rijke boer uit het Groninger Ommeland die een dagboek schreef, 'Der Vresen Chronicon'. Dit is tegelijk de familielijn die in de tijd het verst terug te volgen valt (15e eeuw).

Ik ben vernoemd naar mijn beide grootvaders: Klaas en Willem. Deze namen zijn terug te traceren tot Klaas, geboren in de eerste helft van de 18e eeuw, waarschijnlijk in Oosternijkerk of naaste omgeving, vader van Stientje Klaases; en Willem, geboren in de eerste helft van de 17e eeuw, vermoedelijk in Damwoude-Dantumawoude of naaste omgeving, vader van Jochum Willems.

Veel voorouders zijn werkzaam geweest in de agrarische sector: zowel boeren als arbeiders. De welstand verschilde sterk, van zeer arm tot rijk. Langs de lijn van grootvader aan moeders zijde ligt er een verbinding met de in Oost-Dongeradeel invloedrijke familie (van) Eizinga. In hun voorgeslacht bevinden zich ook enkele generaties predikanten met de naam Revius (vermoedelijk niét verwant met de bekende Jacobus Revius). Aan grootmoeders kant van vaderszijde loopt er een lijn naar een Hugenotenfamilie, de familie Rosier, die in de loop van verschillende geslachten via 's-Gravenhage en Leeuwarden in de Dongeradelen terecht kwam.

Kerkelijk ligt in mijn voorgeslacht het accent op de Gereformeerde Kerk, vanaf 1816 Nederlandsche Hervormde Kerk, al zijn er ook verscheidene doopsgezinden te ontdekken. Mijn grootouders behoorden alle vier tot de in 1892 ontstane Gereformeerde Kerken, al is mijn overgrootvader aan grootmoeders zijde daar op belijdenis gedoopt. De andere grootouders komen, voorzover bekend, uit families die met de Doleantie zijn meegegaan.


Kwartierstaat Klaas-Willem de Jong