ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR HET HONDENTOILETTERBEDRIJF

Opgesteld door de Algemene Belangenvereniging voor het Hondentoiletteerbedrijf ABHB

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht dd.19/11/1993 onder nummer 3588

ALGEMENE LEVERINGS VOORWAARDEN ABHB

1.. Toepasselijkheid der voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, mededelingen en overeenkomsten. De onderhavige voorwaarden prevaleren in

geval van strijdigheid boven handelsvoorwaarden van de klant of opdrachtgever. Dit alles tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

 

 

2. Aanbiedingen en prijsopgaven.

Aanbiedingen, prijsopgaven e.d. zijn geheel vrijblijvend, evenals onze mededelingen betreffende de uitvoering van diensten. prijsopgaven

vinden plaats op basis van ten tijde van de opgave geldende prijzen. Levering van goederen en diensten die niet in de prijsopgave zijn

genoemd, worden afzonderlijk berekend. Verhoging van de opgegeven prijs, in geval van stijging van de inkoopprijs en andere met de te verlenen dienst verband houdende kosten, zullen worden doorberekend. Indien dit binnen drie maanden na de sluiting van de overeenkomst

geschiedt heeft de klant/opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.

 

3. Overeenkomsten.

Overeenkomsten zijn bindend op het moment dat deze mondelinge of schriftelijk tot stand zijn gekomen.

 

4. Levering van goederen en diensten.

De levering van diensten geschiedt in de trimsalon. Het te behandelen dier wordt op de afgesproken dag en tijd gebracht en afgehaald, tenzij anders is overeengekomen. Indien is overeengekomen dat het dier wordt opgehaald of teruggebracht, zal op de afgesproken tijd en plaats gereed moeten zijn voor vervoer. Afwijkingen van de afspraken zijn voor rekening van en risico van de klant/opdrachtgever. Van de klant/opdrachtgever kan worden verlangd dat hij zekerheid stelt voor het voldoen van zijn financiële verplichtingen. zolang die zekerheid niet is gesteld, kan levering van goederen en diensten worden geweigerd. als de klant/opdrachtgever, om welke reden ook, nalatig is om aan zijn verplichtingen te dezer zaken na te komen, is hij aansprakelijk voor alle daaruit direct of indirect voortvloeiende kosten.

 

5. Overmacht.

In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet.

Indien de overmacht langer dan veertien dagen aanhoudt, is er een wederzijdse bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding is d klant/opdrachtgever gehouden tot betaling van een vergoeding voor het reeds gepresteerde.

onder overmacht wordt verstaan: elk feit of complex van feiten, liggend buiten de macht van de eigenaar/houder van de trimsalon, die van

zodanige ernst of omvang is, dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd. Overmacht is mede

aanwezig indien een leverancier, om welke redenen dan ook, in gebreke is om goederen of diensten te leveren, die noodzakelijk zij voor de uitvoering van de overeenkomst. Voor eventuele schade kan de eigenaar/houder van de trimsalon niet aansprakelijk worden gesteld.

 

6. Aansprakelijkheid.

De eigenaar/houder van de trimsalon is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, tengevolge van niet direct met zijn

dienstverlening verband houdende oorzaken, Alle aansprakelijk is ten alle tijde beperkt tot vergoeding van de door een dierenarts in

rekening gebracht kosten. Bij onherstelbare schade respectievelijk verloren gaan van het dier is de eigenaar/houder van de trimsalon ten

hoogste aansprakelijk voor de aanschafwaarde van het verloren gegane dier, behoudens dwingend rechterlijke bepalingen.

 

7. Garantie

Garantie strekt niet verder dan tot het verrichten van een gelijksoortige dienst en zal nimmer meer in te kunnen houden dan het opnieuw verrichten van hetgeen ondeugdelijk is verricht.

 

8. Reclame.

Reclames ter zake van een door de eigenaar/houder van de trimsalon verleende dienst zijn slechts van waarde mits de eigenaar/houder van de trimsalon binnen 48 uur van de klacht op de hoogt is gebracht en vervolgens dient de klant/opdrachtgever binnen 24 uur na melding van

de klacht zich met het dier bij de trimsalon te vervoegen.

Reclames ter zake van geleverde zaken dien uiterlijk 2 maanden na levering schriftelijk bij de eigenaar/houder van de trimsalon te zijn

ingediend.

 

9. Betaling

Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de levering van goederen en diensten tegen contante betaling bij levering. Bij niet nakomen

van deze voorwaarden is de klant/opdrachtgever van rechtswege in gebreke. In dit geval kan teruggave van het behandelde dier worden

geweigerd totdat de klant/opdrachtgever aan zijn verplichting tot betaling heeft voldaan. Kosten welke voortvloeien uit het bewaren van het dier komen geheel ten laste van de klant/opdrachtgever.

Betaling dient tevens te geschieden in geval de klant/opdrachtgever niet tijdig de afspraak annuleert. De volgende regeling is hierbij van

toepassing:

a. Bij annulering langer dag 48 uur voor het afgesproken tijdstip, is geen betaling verschuldigd:

b. Bij annulering tussen 24 uur en 48 uur voor het tijdstip van de afspraak is 50% van de voor de overeengekomen dienst geldende prijs

( volgens de prijslijst van de eigenaar/houder van de trimsalon) verschuldigd.

c. Bij annulering korter dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip is 100% van de voor de dienst geldende prijs ( volgens de prijslijst van de eigenaar/houder van de trimsalon) verschuldigd.

In geval van niet-tijdige betaling is de eigenaar/houder van de trimsalon gerechtigd zijn vordering te verhogen met een vertragingsrente van

1% per maand, ingaande 30 dagen na levering van de dienst. Indien hij (na sommatie genoodzaakt is de vordering ter incasso uit handen te geven , zullen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, geheel voor rekening van de klant/opdrachtgever komen. De

buitengerechtelijke kosten kunnen gesteld worden op 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van ƒ50,00 één en ander zonder dat voorafgaande sommatie o.d. is vereist.

 

10. Geschillen.

Op overeenkomsten, gesloten met de eigenaar/houder van de trimsalon, is Nederlands recht toepasselijk. De bevoegde rechter is de rechter

die de wet daartoe aanwijst.

 

Home Trimmen Katten Konijnen Borstels Wassen Parasieten Foto's Links Kunst Route