Links OTTAVIANO PETRVCCI
Image2.gif (125078 bytes) Andere sites met gratis bladmuziek:
 • Aanmerkelijk deel renaissance- en vroege-barokmuziek
 • Facsimile's renaisasance muziek
 • Clavecimbel
 • Blokfluit
 • Gregoriaans

Andere bladmuziek, niet gratis maar wel interessant

Sites over muziekinstrumenten:

 • Clavecimbel
 • Blokfluit
 • Muziekinstrumenten, collecties

Stemming

Muziekgeschiedenis t/m de 16-de eeuw

Gregoriaans

Bevriende musici

Heel andere sites

Other sites with free sheet music:
 • Considerable part of renaissance and early baroque music
 • Facsimiles renaissance music
 • Harpsichord
 • Recorder
 • Gregorian plainchant

Other sheet music, not free, but interesting

Sites on musical instruments:

 • Harpsichord
 • Recorder
 • Collections of musical instruments

Temperature

History of music until the 17th century

Gregorian plainchant

Befriended musicians

Competely different sites

Nederlandse en tweetalige bladzijden:

Home

Inleiding Renaissance bladmuziek

Renaissance bladmuziek

Inleiding Gregoriaans

Gregoriaans in modern notenschrift

Bicinia van Obrecht tot Mozart

Post Petrucci

Middentoon- stemming

Nieuw

Verantwoording

Contact

 

 

English and bilingual pages:

Home

Introduction to Renaissance sheet music

Renaissance sheet music

Introduction to Gregorian chant

Gregorian plainchant in modern staff notation

Bicina from Obrecht to Mozart

Post Petrucci

Mean tone temperament

New

Acknowledgements

Contact

Andere sites met gratis bladmuziek:
 • Aanmerkelijk deel renaissance- en vroege-barokmuziek:

- Werner Icking Music Archive  Zeer omvangrijk, bevat ook selecties van andere hier vermelde sites; inleiding in het Nederlands

- Petrucci Music Library of IMSLP

- Early music online

- Kreuznacher Kantorei Archiv

- Frescores  (Spaans en Engels)

- Database fac-similé van Ensemble vocal Arenaï (Frans en Engels)

- Acadia Early Music Archive

- MusXTeX Library (Japans, maar "Japanese type" downloaden is niet nodig

- Free early music van Hans Mons

- Atrium maucamedi, vroege polyfonie van de 12-de tot de 15-de eeuw

- Partituras corales bevat o.a. veel Spaanse renaissancemuziek, Tomas Luis da Vittoria, Cristobal de Morales en Francesco Guerrero

- Partituras solovoces bevat o.a.   transcripties van het Cancionero de Palacio en het Cancionero de Uppsala

- Virga Musica bevat transcripties van de liedboeken van Margaretha van Oostenrijk

- Published music bevat o.a. veel Engelse componisten, zoals bicinia van Thomas Morley

- Tobi's Notenarchiv bevat o.m. 3-stemmige canzonetten van Monteverdi

- Matthew Leigh Embleton publiceert muziek uit drukken van Petrucci, oa.Odhecaton, Terzo libro di frottole, Motetti C (1504), Motetti a Cinque, Libro Primo (1508), Motetti de la Corona, Libro Quarto (1519) en bundels luitmuziek.

- Het Copenhague Chansonnier,   wetenschappelijke editie by Peter Woetmann Christoffersen

 • Facsimile's

Op de site van het Copenhague Chansonnier zijn links te vinden naar vele voor renaissance muziek relevante manuscripten.

Het manuscript Sankt Gallen 463 (Switzerland) heeft geen relatie met het Copenhague Chansonnier, daarom vindt u de link naar die site hier.

Petrucci's Harmonice musices Odecaton en Canti B en C vindt u hier

Meer dan 300 16-de-eeuwse drukken staan in Early music online.

 • Clavecimbel:

- Free sheetmusic van Johan Tufvesson, bevat voornamelijk barokcomponisten, w.o. voor clavecimbel de Zweedse componisten Agrell en Roman

- Annuaire gratuite de partitions par instrument, bevat in maart 2005 106 stukken voor clavecimbel, meest door J.S. Bach en afkomstig van een andere site (en 2 voor blokfluitensemble), en veel links naar andere gratis bladmuziek sites (Frans en Engels)

- Musica Viva van Frank Nordberg

- Laura Conrad's Laymusic, bevat veel renaissancemuziek

- Anne Bowman's free sheet music page

- Mutopia, bevat veel werken van J.S. Bach, o.m. Inventionen, Symphonieën, suites en een groot deel van Die Kunst der Fuge

- Scarlatti, sonates K1 - 176 door John Sankey

- Jacques Duphly Claveciniste français du 18-ième siècle, 4 delen in voortreffelijk leesbare facsimile (Frans en Engels)

 • Blokfluit:

- Compositions and arrangements for recorders van Christian Mondrup

- Renaissance music van Alain Naigeon

 • Gregoriaans:

- Gregor und Taube: Graduale restitutum (Duits), graduale (=gezangen voor de mis gerangschikt volgens het kerkelijk jaar), verbeterd door gebruik van de handschriften, volgens de inzichten van Eugène Cardine en Alberto Turco

- Jan van Biezen: artikelen die de basis vormen van mijn manier van transcriberen in modern notenschrift.

- Canto Ambrosiano, eenstemmige liturgische gezangen volgens de rite van het bisdom Milaan, verwant aan het Gregoriaans

- Database met links naar facimile's van Gregroriaanse muziekmanuscripten, met neumen en   kwadraatnotatie

- De manuscripten van Sankt-Gallen (nrs. 359, 339, 376 en 390/391) vindt u  hier. Die van Laon zijn (239, 12, 226b en 240) hier. Dat van Montpellier (H 159) vindt u hier

Dit zijn links naar het Liber Usualis in Gregoriaanse notatie en naar het Liber Usualis in moderne notatie, echter volgens de editie van Solesmes, dus zonder neumen.

 

Terug naar begin van de pagina

Other sites with free sheet music:
 • Considerable part of renaissance and early baroque music:

- Werner Icking Music Archive Very extensive, contains a.o. selections from other sites here listed

- Petrucci Music Library or IMSLP

- Early music online

- Kreuznacher Kantorei Archiv

- Frescores  (Spanish and English)

- Database fac-similé of Ensemble vocal Arenaï (French and English)

- Acadia Early Music Archive

- MusXTeX Library (Japanese, but downloading Japanese type not necessary)

- Free early music by Hans Mons

- - Atrium maucamedi, early polyphony from the 12th to the 15th centuries

- Partituras corales contains a.o.much Spanish Renaissance music by Tomas Luis da Vittoria, Cristobal de Morales and Francesco Guerrero

- Partituras solovoces contains a.o.   transcriptions of the Cancionero de Palacio en het Cancionero de Uppsala

- Virga Musica contains transcriptions of the songbooks of  Margaret of Austria

- Published music contains a.o. many English composers, e.g. the bicinia by Thomas Morley

- Tobi's Notenarchiv contains a.o. three-voiced canzonetten by Monteverdi

- Matthew Leigh Embleton has published music from Petrucci prints, ao. Odhecaton, Terzo libro di frottole, Motetti C (1504), Motetti a Cinque, Libro Primo (1508), Motetti de la Corona, Libro Quarto (1519),
and collections of lute music.

- The Copenhague Chansonnier, scientific edition by Peter Woetmann Christoffersen

 • Facsimiles

On the site of The Copenhague Chansonnier you will find links to facsimiles of many relevant manuscripts for renaissance music.

The manuscript of Sankt Gallen 463 (Switzerland) is not in the scope of this publication, so I give the link to its site  here.

Petrucci's Harmonice musices Odecaton Canti Odhecaton and Canti B and C is here.

More than 300 prints from the 16th century you may find on Early music online

 • Harpsichord:

- Free sheetmusic from Johan Tufvesson, mainly contains baroque composers, a.o. Swedish harpsichord composers Agrell en Roman

- Annuaire gratuite de partitions par instrument, contains 106 pieces for harpsichord in March 2005, mostly by J.S. Bach and borrowed from another site (and 2 for recorder ensemble), and many links to other free sheet music sites (French and English)

- Musica Viva from Frank Nordberg

- Laura Conrad's Laymusic, contains much renaissance music

- Anne Bowman's free sheet music page

- Mutopia, contains a.o. Inventions, Symphonies, suites and large part of the Kunst der Fuge

- Scarlatti, sonates K1 - 176 by John Sankey

- Jacques Duphly Claveciniste français du 18-ième siècle, 4 volumes in excellent facsimile (French and English)

 • Recorder:

- Compositions and arrangements for recorders by Christian Mondrup

- Renaissance music by Alain Naigeon

 • Gregorian plainchant:

- Gregor und Taube: Graduale restitutum (German), graduale (=chants voor the mass arranged according to the ecclesiastic year), improved by consulting manuscripts according to the principles of Eugène Cardine and Alberto Turco

- Jan van Biezen: articles providing the basis for my method of transcribing into modern notation

- Canto Ambrosiano, one-voiced liturgical chant in the rite of the bishopric of Milan, akin to Gregorian plainchant

Database with links to facsimiles of Gregorian music manuscripts, with neumes and quadrate notes

- The manuscripts of Sankt-Gallen   (Switzerland) (nrs. 359, 339, 376 en 390/391) you will find here. The Laon manuscripts (239, 12, 226b and 240) are  here The Montpellier manuscript H 159 you may find here.

These are links to: Liber Usualis in square notation and the Liber Usualis in modern notation according to the edition of Solesmes, without neums. 

Back to top of the page

  Andere bladmuziek, niet gratis maar wel interessant:

- Saul B.Groen, Amsterdam, catalogus van bladmuziek vóór 1800. Zie voor de meeste klaviermuziek uit de 16-de eeuw de rubriek Keyboard anthologies

- American Institute of Musicology, Corpus of early keyboard music

- Andromeda editrice, 16-de eeuwse klaviermuziek

- Webwinkel Sheet Music Plus

- Lassoscores, muziek van Orlande de Lassus

Terug naar begin van de pagina

Other sheet music, not free, but interesting:

- Saul B.Groen, Amsterdam, catalogue of sheet music until 1800. The most keyboard music from the 16th century to be found in the paragraph Keyboard anthologies

- American Institute of Musicology, Corpus of early keyboard music

- Andromeda editrice, 16th century keyboard music

- Web store Sheet Music Plus

- Lassoscores, music by Orlande de Lassus

Back to top of the page

  Sites over muziekinstrumenten:
 • Clavecimbel

- Catalogus van de Raymond Russell collection of early keyboard instruments, Edinburg

- Museum für Kunst und Gewerbe, Hamburg (Duits en Engels, knop Sammlungen/ collections)

- Franse clavecimbels door R. Dean Anderson

- Clavecimbel Genootschap

- British Harpischord Society

- Toccata, artikel uit de muziekencyclopedie van HOASM, zet genres als ricercare, fantasia, toccata en tiento uiteen

- Soler home page van Ray Izumi

 • Blokfluit

- Recorder Home Page van Nicholas Lander

- Recorder database van Adrian Brown

- Jacob van Eyck

- Flauto nuovo (Nederlands)

 • Collecties van muziekinstrumenten

- CIMCIM, links naar andere muziekinstrumentencollecties

Terug naar begin van de pagina

Sites on musical instruments:
 • Harpsichord

- Catalogue of the Raymond Russell collection of early keyboard instruments, Edinburgh

- Museum für Kunst und Gewerbe, Hamburg (also in English, button collections)

- French harpsichords by R. Dean Anderson

- British Harpischord Society

- Dutch Harpischord Society (in Dutch, English version on request)

- Toccata, article from the musical encyclopedia of HOASM, explains genres like ricercare, fantasia, toccata and tiento

- Soler home page by Ray Izumi

 • Recorder

- Recorder Home Page  by Nicholas Lander

- Recorder database by Adrian Brown

- Jacob van Eyck

 

 • Collections of musical instruments:

- CIMCIM, links to other collections of musical instruments

Back to top of the page

  Stemming:

- Tuning for dummies door Paul Poletti

- Pythagorean tuning and medieval polyphony, door Margo Schulter, met informatie over de achtergrond van andere stemmingen  

- The development of musical tuning systems door Peter A. Fraser

- De middentoonstemming gedemonstreerd door A.D Fokker

- Bach-stemming door Bradley Lehman

Terug naar begin van de pagina

Temperature:

- Tuning for dummies by Paul Poletti

- Pythagorean tuning and medieval polyphony, by Margo Schulter, containing information on the background of other tuning systems

- The development of musical tuning systems by Peter A. Fraser

- Bach's tuning by Bradley Lehman

 

Back to top of the page

  Muziekgeschiedenis t/m de 16-de eeuw:

- Early music FAQ

- HOASM, Here on a sunday morning, Amerikaans radioprogramma met kleine muziekencyclopedie t/m de barok

- Renaissance componisten van Early MusiChicago

- Thesaurus Musicarum Latinarum, Indiana university

- Saggi musicali italiani, Indiana university

- Een tractaat van Juan Bermudo is te vinden op de Spaanse site Frescores, zie boven

Terug naar begin van de pagina

History of music to the 16th century:

- Early music FAQ

- HOASM, Here on a sunday morning, American radio program with a small encyclopedia on early music

- Renaissance composers from Early MusiChicago

- Thesaurus Musicarum Latinarum, Indiana university

- Saggi musicali italiani, Indiana university

- A tractate by Juan Bermudo can be found on the Spanish site Frescores, see above

 

Back to top of the page

  Gregoriaans

- The Gregorian chant home page van de Princeton University (Ind.)

- Grégoire, Programma voor het verwerken van partituren voor Gregoriaanse zang, gratis maar een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd.

- Gregor und Taube, het proprium van vrijwel het gehele kerkelijk jaar in kwadraatnotatie, voorzien van neumen volgens de Sankt-Gallen- traditie.

Terug naar begin van de pagina

Gregorian plainchant

- The Gregorian chant home page from Princeton University (Ind.)

- Grégoire, Sheet music editing software for plainchant , free, but a voluntary contribution is demanded.

- Gregor und Taube, the proprium of nearly all the eccesiastical year, in quadrate notation, provided with neumes from the Sankt-Gallen tradition.

Back to top of the page

  Bevriende musici:

- Karel Tadema , echtgenoot van mijn derde dochter

- Sybolt de Jong

Terug naar begin van de pagina

Befriended musicians:

- Adrian Vernon Fish, Composer, broadcaster and Greenland Cultural Explorer

Back to top of the page

  Nomos advies, site van mijn zoon Reinout, bedrijfsadviseur

Equifree, site van tweede dochter Machteld, paardenbedrijf in Rinkenæs, Denemarken

Site van mijn jongste dochter Femke, tekstschrijfster en die van

Karel Tadema, haar echtgenoot, componist en gitaardocent in Deventer

Terug naar begin van de pagina

Nomos advice, site of my son Reinout, business consultant

Equifree, site of my second daughter Machteld, with a riding school at Rinkenæs, Denmark

Site of my youngest daugher Femke,  copywrighter, and the one of her husband,

Karel Tadema, composer and guitar teacher at Deventer (NL)

Back to top of the page